Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, nasledujúce výrazy majú tento význam:
“predávajúci” – znamená Zlatníctvo Alex , Nám. SNP 74/28 96001 Zvolen , IČO: 41 652 975 DIČ: 107138027
“odberateľ” – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s www.zlatnictvo-alex.sk vystavením objednávky telefonicky alebo prostredníctvom virtuálneho obchodu
“tovar” – znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku eshop www.budynamieru.eu

Ochrana osobných údajov

Objednávkou vo virtuálnom obchode www.zlatnictvo-alex.sk poskytuje odberateľ predávajúcemu svoje osobné údaje.

Poskytnutie osobných údajov zo strany odberateľa je dobrovoľné.
Osobné údaje, ktoré predávajúci spracúva:
a) Údaje umožňujúce zistenie totožnosti odberateľa:
* meno a priezvisko,
* adresa trvalého bydliska,
* adresa miesta dodania,
* adresa pre elektronickú poštu (e-mail),
* telefónne a faxové číslo,
* podrobnosti týkajúce sa kúpených produktov,
* číslo objednávky,
* platobné informácie,
* heslo
b) Údaje neumožňujúce zistenie totožnosti odberateľa:
* adresa URL (Uniform Resource Locator), ktorú ste navštívili (adresa URL je globálna adresa dokumentov a iných prostriedkov na webe), dátum a čas návštevy alebo objednávky, počet návštev,
* typ používaného operačného systému, typ a jazyková verzia prehliadača,
* IP (Internet Protocol) adresa (IP adresa je identifikátorom počítača alebo zariadenia v sieti s protokolom TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), ako je napríklad web. Siete ako web používajú protokol TCP/IP na smerovanie informácií pomocou cieľovej adresy IP. Adresa IP je číslo, ktoré sa automaticky priradí počítaču pri surfovaní na webe, prostredníctvom ktorého dokážu webové servery nájsť umiestnenie počítača a identifikovať ho.)

Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom plnenia kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje odberateľ ako jedna zo zmluvných strán a za účelom zasielania odberateľom vyžiadaných informácií.
Predávajúci osobné údaje získané od odberateľa neposkytuje tretím stranám a nezverejňuje.

Odberateľ poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu na dobu neurčitú.

Odberateľ má podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Predávajúci chráni údaje poskytnuté odberateľom pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.

Kontakt

Facebook